Събота 20, Юли 2024г.

Учебен план за 4 б клас

Публикувана на: 15.09.2022г. (обновена на: 11.10.2022 10:34:00)

              УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

Светлана Стоева

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 4 б клас

                                                                      

Учебна година:2022/2023

Форма на обучение: Дневна

Организация на учебния ден: Целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 8 /09.09.2022 г.  и е утвърден със заповед на директора №РД 10-10 /15.09.2017г., съгласуван с Обществения съвет – Протокол №1 от 08,09,2022.

  1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

VІ б  клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език - Английски език

3

96

Математика

4

136

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

Музика

1,5

51

Изобразително изкуство

1.5

51

Технологии и предприемачество

1

34

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2.5

85

1.Български език и литература

1.5

51

2.Математика

1

34

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

27

918

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
  2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: 

Лека атлетика,съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

  1. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
Сподели: