Неделя 01, Октомври 2023г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 26.09.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 03545-2019-0002
Описание на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ФАСАДА НА СГРАДАТА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. СИМЕОНОВГРАД”
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ