Събота 18, Септември 2021г.

Проект BG05M2OP001-2.011-0001"Подкрепа за успег",  финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"
2014 - 2020 г.

НУ"Отец Паисий" участва в проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"
2014 - 2020 г. Има сформирани 2 групи за деца с обучителни затруднения.

Сподели: